Εφαρμογή του Μέτρου «Ανασύσταση και Αποκατάσταση Περιοχών Υγροβιότοπων» του Σχέδιου Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος Αττική (RBD06_SM07_041)

Εφαρμογή του Νόμου για τη Βιοποικιλότητα (άρθρα 13 και 20)

Εφαρμογή του Νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας – Αττικής (άρθρο 5 και άρθρο 20 του Νόμου 15555) 

Εφαρμογή της Στρατηγικής για τη Διατήρηση των Υγροτόπων της Αττικής και την Προσαρμογή τους στην Κλιματική Αλλαγή

0 Υγρότοποι
0 Φορείς
0+ Συμμετέχοντες

Περιοχές προτεραιότητας του μέτρου RBD06_SM07_041 «Ανασύσταση και αποκατάσταση περιοχών υγροβιότοπων» του Σχεδίου ∆ιαχείρισης Υδατικού ∆ιαμερίσματος Αττικής

Νέα